αποθησαυρίζομαι


αποθησαυρίζομαι
αποθησαυρίζομαι, αποθησαυρίστηκα, αποθησαυρισμένος βλ. πίν. 34

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.